top of page

Serbest Bölgede Agi Ödenir Mi

Serbest bölgelerde ücret istisnası ve asgari geçim indirimi uygulaması hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

TARİH : 24.12.2014 SAYI : 84098128-120.03.06.01[32-2014-2]-719 KONU : Serbest bölgelerde ücret istisnası ve asgari geçim indirimi uygulaması hk.

İLGİ: …

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Ege Serbest Bölgesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir firmada çalışmakta olduğunuzu belirterek, çalıştığınız firmanın serbest bölgede bulunması ve ürettiği ürünlerin FOB bedelinin % 85'inden fazlasını yurtdışına ihraç etmesi halinde tarafınıza asgari geçim indirimi tutarlarını ödeyip ödemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32'nci maddesinde;

"Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır.

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103'üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

… …" hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 25.11.2008 tarih ve 27065 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5810 sayılı Kanunun 7'nci maddesi ile değiştirilen ve 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3'üncü maddesinde;

"Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar;

… …

b. Bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini yurtdışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oranı % 50'ye kadar indirmeye ve kanuni seviyesine kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Yıllık satış tutarı bu oranın altında kalan mükelleflerden zamanında tahsil edilmeyen vergiler cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilir.

… …" hükmü mevcuttur.

Serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesiyle ilgili açıklamaların yer aldığı ve 12.03.2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin "Asgari Geçim İndirimi Uygulaması" başlıklı 7.1 bölümünde;

"Serbest bölgelerdeki ücret istisnası, bu bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85'inin yurt dışına ihraç edilmesi halinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi şeklinde uygulanacaktır.

İstisna uygulamasında, asgari geçim indirimi mahsup edilerek kalan tutar tecile konu olacaktır. Bu nedenle, asgari geçim indirimi Gelir Vergisi Kanununun 32'nci maddesi ile 265 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanarak Ek.1'de yer alan asgari geçim indirimine ilişkin satırda gösterilecek ve muhtasar beyannamenin ilgili sütununa aktarılacaktır." açıklamalarına yer verilmiştir.

Söz konusu tebliğ uyarınca, istisna uygulamasında asgari geçim indirimine ilişkin tutarın tecil-terkin uygulamasına konu edilmeyeceği belirtilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca; serbest bölge sınırları içerisinde üretim yapan ve ürettiği ürünlerin FOB bedelinin en az % 85'ini ihraç eden bir firmada çalışmanız 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32'nci maddesi uyarınca "Asgari Geçim İndirimi" uygulamasından yararlanmanıza engel teşkil etmemekte olup, söz konusu asgari geçim indirimi tutarlarının tarafınıza ödeme yapıldıktan sonra 1 Seri No.lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinin "3.4 Aylık Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tecil-Terkin Uygulaması" ile "7.1 Asgari Geçim İndirimi Uygulaması" bölümlerinde yer alan açıklamalar uyarınca hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


ÖNE ÇIKANLAR
SON MESAJLAR
ARŞİV
ETİKETE GÖRE ATAMA
Henüz etiket yok.
bottom of page