top of page

 

Sigortalının anne ve babası, eşi veya çocu- ğunun ölümü halinde sigortalıya verilen ölüm yardımı ile sigortalının evlenmesi veyahut çocuğunun olması halinde işveren tarafından yapılan doğum ve evlenme yardımları prime esas kazançların hesabına dahil edilmeyecektir.

 

 

3. Görev Yollukları

 

Yolluk genel olarak, sigortalının işyerinin bulunduğu yerden başka bir yere gönderilmesi halinde, bu yolculuk nedeniyle yapması gerekli giderleri karşılayan ödemedir. Görev yolluklarından ne anlaşılması gerektiği, işverenlerin sigortalılar için ödediği yollukların neleri kapsadığı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 3. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre, anılan maddede belirtilen yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı niteliğinde yapılan ödemeler yolluk kapsamındadır.

 

4. Seyyar Görev Tazminatı, Kıdem Tazminatı, İş Sonu Tazminatı veya Kıdem Tazminatı Mahiyetindeki Toplu Ödemeler ve Keşif Ücreti

 

Görevleri gereği sigortalılara ödenen seyyar görev tazminatı, iş akdinin feshi veya çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçilere işveren tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti prime tabi tutulması gereken ödemeler kapsamında olmadığından, prime esas kazancın hesaplanması sırasında dikkate alınmayacaktır.

 

5. İhbar Tazminatı

 

İşveren tarafından bildirim sürelerine uyulmaksızın işçinin işine son verilmesi halinde, bildirim sürelerine ait ücret tutarlarının tazminat olarak işçiye ödenmesi İş Kanunu gereğidir. Bu durumda işçinin işyeri ile olan hukuki münasebeti iş sözleşmesinin feshi ile sona erdiğinden ödenen paralar işçiyi himaye gayesine yönelik bir tazminat olup, ücret niteliğinde bulunmadığından, bu nitelikte olan ihbar tazminatı ile kötü niyet tazminatı sigorta primine esas olmayacaktır. 

 

6. Kasa Tazminatı

 

İşyerlerinde para veya kıymetli evrak ya da eşya muhafazası ile görevli bulunan sigortalılara muhtemel açıkları kapatmak amacıyla işverenler tarafından ödenen kasa tazminatları, ücret niteliğinde sayılamayacağından, prime esas kazançtan istisna tutulması gerekmektedir.

 

7. Avans Olarak Ödenen Ücretler

 

Avans olarak yapılan ödemeler sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacaktır.

 

KAYNAKÇA

• Sosyal Güvenlik Reformu Rehberi, Resul KURT, sh: 156 vd., İstanbul 2008.

bottom of page